Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

Cele statutowe Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w obszarze kultury, służącej wspieraniu zaangażowania obywateli w działania dotyczące poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnieniem obowiązków honorowaniem praw obywatelskich. Działania te są ukierunkowane na promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności grupowej i indywidualnej.

Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Działalności charytatywnej;
 3. Ochrony i promocji zdrowia;
 4. Przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i rodzin oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny i zdrowotny;
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 8. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 9. Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu;
 10. Kultury i sztuki
 11. Zbieranie i przekazywanie najnowszych informacji naukowych i medycznych;
 12. Wymiany doświadczeń w pielęgnacji chorych;
 13. Rozszerzenia świadomości w społeczeństwie, na temat chorób, w szczególności wśród chorych na Epidermolysis Bullosę oraz osób chorujących na inne rodzaje genetycznych wad skóry, oraz ich rodzin.

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy